Webstránky obsahují sexuálne explicitní textový a slovný materiál

Stránky jsou určené výhradně pro osoby starší jak 18 let Kliknutím na odkaz se souhlasem bezvýhradne souhlasíte a splňujete nasledovné podmínky:

 • je vám více než 18 let
 • ak se nacházíte v štátu v kterým je hranice plnoletosti stanovená odlišně od predpisů České republiky, potvrzujete, že splňujete všechny podmínky plnoletosti v daném státe
 • souhlasíte s použitím sexuálně orientovaného materiálu pro svoji osobnou potřebu, a to v soukromí
 • sexuálně orientované materiály vás neuráží, nepohoršují a / nebo jinak neohrožují a na stránky Akterky.cz vstupuješ dobrovoľně
 • neposkytneš a ani přímo či nepřímo neumožníš přístup k týmto stránkam či materiálúm získaným na těchto stránkach osobám mladším jak 18 let a ani jiným osobám, které nesplňají podmínky uvedené v těchto podmínkách
 • vstupem na stránky Akterky.cz poberáte plnou zodpovědnost za případné škody spusobené používaním stránok, co znamená že voči převádzkovateli stránek neni možné uplatnit žádny nárok na náhradu škod alebo nemajetvojé ujmy
 • berete na vědomí, že všechny obrazové a textové materiály, které Akterky.cz obsahují, jsou chránené autorským zákonom a jejich sdílení je dovolené iba se souhlasem majitele
 • tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s Pravidly pro používání cookies. Souhlasite so spracovanim vasich cookies

Obchodné podmienky

Článok I.

Objednávaní inzerce

 1. Objednávatel inzercie môže vytvoriť inzerát po kliknutí na tlačítko „Pridať inzerát“ bez ohľadu na to, či je Objednávatel prihlásený prostredníctvom svojho užívatelského účtu alebo nie. V prípade neprihláseného užívateľa sa proces jeho registrácie vykoná v procese pridania inzerátu a po jeho uložení sa neprihlásenému užívateľovi automatický vytvorí užívateľský účet.
 2. Objednávateľ inzercie pridanie inzerátu realizuje tak, že klikne na ikonu „Pridať  inzerát“. Po kliknutí na tlačítko „Pridať inzerát“ bude Objednávateľ inzercie vyzvaný na vyplnenie formuláru, v ktorom je potrebné vyplniť všetky povinné údaje na to, aby inzerát bol spôsobilý na uverejnenie na Portáli Prevádzkovateľa.
 3. Spôsobilosť inzerátu na uverejnenie na Portáli Prevádzkovateľa je daná obligatórnymi náležitosťami inzerátu, ktoré je potrebné vyplniť vo formulári, v opačnom prípade nebude možné dokončiť proces pridania a uverejnenia inzerátu na Portáli Prevádzkovateľa.
 4. Obligatórnymi náležitosťami inzerátu sú: meno, vek, lokalita, typ služby, telefónne číslo, týždenná dostupnosť, erotické praktiky, text inzerátu, fotografie.
 5. Objednávateľ uverejnenia inzerátu môže okrem obligatórnych náležitosti uviesť vo formulári ďalšie fakultatívne údaje, avšak na vlastnú zodpovednosť, a to: výber dievčat (sama alebo viacero),skúsenosti, veľkosť poprsia, silikónové prsia, úprava prirodzenia, sexuálna orientácia, tetovanie, piercing, výška, hmotnosť, farba oči, farba vlasov, špeciálne detaily, možnosti platby.
 6. Po vyplnení aspoň obligatórnych náležitosti inzerátu Objednávateľom proces vytvorenia inzerátu pokračuje výberom predplatenej Služby Prevádzkovateľa, a to  kliknutím na tlačítko v ktorom si vyberie  následne službu, ktorú si chce predplatiť, a to:
  • CLASSIC-  predplatné základného zobrazenia inzerátu v katalógu;
  • PREMIUM - predplatné základného zobrazenia inzerátu v katalógu a označenia inzerátu značkou „TOP AKTERKA“;
  • GOLD - predplatné základného zobrazenia inzerátu v katalógu a označenia inzerátu značkou „TOP AKTERKA“ a  zobrazenia inzerátu v hornej časti Portálu.

Služba-    Doba-    Tvar SMS-(ID-inzeratu) odoslať na Tel. číslo-    Cena
Topovanie*    7 dní    AKT 2 ID na číslo 8811  = 2€
Classic    7 dní    AKT 5 ID    na číslo 8811 = 5€
Premium     14 dní     AKT 10 ID na číslo 8811 =    10€
Premium  30 dní     AKT 15 ID na číslo 8811    = 15€
Golden    60 dní      AKT 20 ID na číslo    8811 =    20€
Golden    90 dní     AKT 30 ID na číslo      8811 =    30€
* pri topovaní inzerát nesmie byť neaktívny
ID inzerátu je číslo inzerátu 
Premium - zahrňuje topovanie inzerátu

Golden - zahrňuje topovanie inzerátu a umiestnenie inzerátu v hornej časti hlavnej stránky.

 1. Po uskutočnení voľby predplatenej Služby ukončí objednanie Služby Prevádzkovateľa Objednávateľ tak, že klikne na tlačítko „Dokončiť“ alebo „Zaplatiť“ a týmto momentom sa stáva objednávka právne záväzná.
 2. Uverejnenie inzerátu Objednávateľa a jeho aktivácia je podmienená zaplatením ceny Služby. 

  Článok II.
  Odmietnutie uverejnenia inzerátu

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie inzerátu, ak
  • obsah inzerátu je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, odporuje dobrým mravom, alebo ohrozuje verejný poriadok,
  • inzerát alebo jeho obsah nie je v súlade s technickými požiadavkami Portálu
  • inzercia alebo jej obsah propaguje iných konkurenčných poskytovateľov rovnakých či podobných Služieb,
  • obsah inzercie by mohol zasahovať do práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a tretích osôb,
  • obsah inzercie obsahuje prvky rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti alebo prejavy akejkoľvek diskriminácie a extrémizmu,
  • ide o duplicitné uverejnenie inzerátu, pričom v týchto prípadoch nie je Prevádzkovateľ povinný Objednávateľovi oznámiť dôvod odmietnutia inzercie,
  • ide o fiktívny, nereálny, vymyslený inzerát
  • ide inzerát obsahujúci fotografie, ktoré porušujú právne predpisy o práve duševného vlastníctva, autorského práva, sú neoprávnene stiahnuté a použité,
  • ide o inzerciu pracovnej ponuky,
  • ide o inzerciu muža,
  • ide o inzerciu ponuky muža,
  • ide o inzerciu obsahujúcu ponuku viacerých osôb,
  • inzercia obsahuje vulgárne fotografie, pričom za vulgárne fotografie sa považujú fotografie obsahujúce detailné zábery pohlavných orgánov alebo iných častí tela.
 4. V prípade, ak je Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom uzavretá, má Prevádzkovateľ právo od Zmluvy odstúpiť, pričom ak už došlo k úhrade ceny Služby Objednávateľom a inzerát Objednávateľ sa nestal aktívnym, má Objednávateľ právo na vrátenie celej výšky sumy zaplatenej Prevádzkovateľovi.

  Článok III.
  Zmena obsahu inzercie

 5. Objednávateľ je oprávnený počas predplateného obdobia Služby meniť obsah svojho inzerátu, takto zmenený obsah inzerátu musí byť v súlade s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 6. Zmenu obsahu inzerátu je Objednávateľ oprávnený vykonať na základe svojich prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo), pričom zodpovedá za ich uchovávanie a nakladanie s nimi.
 7. V prípade, ak Objednávateľ zmení počas predplateného obdobia obsah inzerátu v rozpore s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi, je Prevádzkovateľ oprávnený vypnúť zobrazenie inzerátu na Portáli, Objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy predplatenej služby.
 8. V prípade, ak Objednávateľ počas predplateného obdobia zmení obsah inzerátu v súlade s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi, nepovažuje sa takto zmenený obsah inzerátu za nový inzerát a táto zmena obsahu inzerátu nemá vplyv na dĺžku predplatenej služby, Objednávateľ pokračuje vo využívaní už objednanej služby.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny obsahu inzerátu Objednávateľa, najmä formálne, pravopisné zmeny a odstrániť nevhodné fotografie, pričom nevhodnými fotografiami sú vulgárne fotografie vymedzené v čl.II. bod 1, neostré, rozmazané, nekvalitné fotografie, fotografie nesúvisiace s inzerátom, nereálne fotografie a fotografie vymedzené v čl. II bod 1.

  Článok  IV.
  Deaktivácia zobrazenia inzerátu a Odstúpenie od zmluvy

 10. Prevádzkovateľ je oprávnený počas predplateného obdobia odstúpiť od zmluvy a deaktivovať zobrazenie inzerátu Objednávateľa, a to v prípade, ak
  • ide o inzerát vytvorený na účel podvodu tretej strany,
  • ide o inzerát Objednávateľa, ktorého konanie a správanie spôsobuje Prevádzkovateľovi škodu,
  • ide o inzerát Objednávateľa, ktorý svojím správaním obťažuje iných Objednávateľov alebo im svojím správaním spôsobuje priame alebo nepriame škody,
  • Objednávateľ zrušil svoj užívateľský účet,
  • v prípadoch uvedených v čl. II., čl. III. bod 3., pričom v týchto prípadoch nemá Objednávateľ právo na vrátenie ani pomernej časti sumy predplatenej Služby.
 11. Objednávateľ je oprávnený počas predplateného obdobia deaktivovať zobrazenie inzerátu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, pričom nemá právo na vrátenie ani pomernej časti sumy predplatenej Služby.
 12. Objednávateľ, ktorý zruší svoj užívateľský účet počas predplateného obdobia Služby, jeho inzerát bude automaticky deaktivovaný, a Objednávateľ nemá právo na vrátenie ani pomernej časti sumy predplatenej Služby.
 13. V prípade, ak medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí Služby, je Objednávateľ oprávnený pred úhradou za Služby, tieto stornovať.
 14. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Prevádzkovateľ neposkytuje Službu dlhšie ako 7 dní, pričom má nárok na vrátenie pomernej časti predplatenej Služby.

  Článok V.
  Zodpovednosť za obsah inzercie a zodpovednosť za škodu

 15. Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za obsah uverejneného inzerátu, vrátane textu a fotografií .
 16. Objednávateľ sa zaväzuje, že obsah objednaného inzerátu zodpovedá ustanoveniam čl.IV bod 1. a zásadám poctivého obchodného styku a že šírením inzercie na Portáli nebudú ohrozené páva a oprávnené záujmy tretích osôb.
 17. Objednávateľ vyhlasuje, že všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia autorských diel, podobizeň fyzickej osoby a práva súvisiace a príbuzné autorskému právu sú v plnom rozsahu uspokojené.
 18. Objednávateľ sa zaväzuje, že ak Prevádzkovateľovi vznikne škoda z dôvodu šírenia inzercie, obsah ktorej je v rozpore s VOP, právnym poriadkom Českej republiky, nahradí Prevádzkovateľovi škodu tým vzniknutú, vrátané všetkých nákladov súvisiacich s konaním pred súdmi alebo inými orgánmi oprávnenými vo veci konať a nákladov právneho zastúpenia nahradí.
 19. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak Prevádzkovateľovi bude uložená akákoľvek peňažná alebo nepeňažná sankcia v dôsledku uverejnenia inzerátu Objednávateľa, uhradí túto Prevádzkovateľovi do 30 dní po výzve odoslanej Objednávateľovi Prevádzkovateľom.
 20. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Objednávateľov Služieb Portálu, a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Portálu Objednávateľom, či tretími osobami.
 21. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Objednávateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.
 22. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 23. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu a nepretržitú bezchybnú činnosť.
 24. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by mohla byť Objednávateľovi spôsobená nefunkčnosťou Služby, a to z akéhokoľvek dôvodu.
 25. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na technickú odstávku systému, ktorá môže spôsobiť dočasný výpadok dostupnosti spoplatnených Služieb.
 26. Prevádzkovateľ nie je povinný skúmať, či obsahom inzerátov nie sú porušované práva tretích osôb. V prípade uplatnenia nároku tretej strany v súvislosti s uverejnením preukázateľne nepravdivého či právne neprípustného inzerátu, objednávateľ preberá všetky záväzky vyplývajúce z takýchto oprávnených nárokov a je povinný nahradiť Prevádzkovateľovi škody, ktoré mu vyššie uvedeným konaním Objednávateľa vzniknú.

  Článok VI.

  Práva a povinnosti zmluvných strán
 27. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upozorniť a žiadať nápravu od Objednávateľa, ktorý porušuje ustanovenie VOP a všeobecne záväzných právnych predpisov a v prípade nerešpektovania upozornenia
  • ukončiť poskytovanie služieb Objednávateľovi,
  • vyradiť ho zo systému bez akéhokoľvek upozornenia o vyradení, pričom v týchto prípadoch nemá Objednávateľ nárok na vrátenie ani pomernej časti predplatenej Služby.
 28. Prevádzkovateľ má právo komukoľvek bez udania dôvodu odmietnuť poskytnutie Služby.
 29. Prevádzkovateľ má právo ukončiť poskytovanie Služby, pričom v takom prípade je povinný vopred na to Objednávateľov upozorniť, a to najmenej 30 dní pred dňom ukončenia prevádzkovania Služby. Objednávateľ má v tomto prípade nárok na vrátenie pomernej časti sumy za nevyčerpané obdobie predplatenej Služby.
 30. Prevádzkovateľ má právo meniť VOP, avšak zmena VOP sa netýka už uzavretých zmluvných vzťahov, pričom o takto zmenených VOP, ich platnosti a účinnosti informuje prostredníctvom Portálu v časti VOP, a to spôsobom uvedenia dátumu účinnosti.
 31. Objednávateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah Portálu, najmä nie je oprávnený obsah stránky kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom Objednávateľa, pokiaľ medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom neexistuje iná dohoda.
 32. Objednávateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách a aktualitách Portálu a iné systémové informácie súvisiace s prevádzkou Služby.

  Článok VII.
  Reklamačné podmienky

 33. Objednávateľ má právo reklamovať chybu alebo iné vady predplatenej Služby, ktorá sa vyskytla na Portáli Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke a reklamácie v súvislosti s úhradou za spoplatnené Služby.
 34. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Objednávateľa dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Objednávateľa na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 35. Prevádzkovateľ sa so spoločnosťou My pay IČO: .............., Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , Oddiel: Sro, vložka číslo: ..........dohodol na reklamácií úhrad za Služby na postupe uvedenom v bode 3.1. V prípade reklamácie úhrady za objednané Služby prostredníctvom zvolených platobných metód Objednávateľom Prevádzkovateľa sa bude postupovať tak, že reklamácia bude Objednávateľom uplatnená u Prevádzkovateľa, ktorý od Objednávateľa získa potrebné údaje k riešeniu reklamácie. Prevádzkovateľ následne tieto údaje poskytne spoločnosti, ktorá na základe predložených údajov vykoná šetrenia na overenie oprávnenosti reklamácie. Spoločnosť bude o výsledku reklamačného procesu informovať Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po ukončení reklamačného konania. Prevádzkovateľ potom prerokuje výsledok reklamačného konania s Objednávateľom.
 36. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Objednávateľ chybu zistil alebo mohol zistiť.
 37. Reklamáciu je Objednávateľ oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: reklamacie@akterky.sk), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.
 38. V prípade chyby výlučne na strane prevádzkovateľa podľa bodu 1., je Objednávateľ v rámci reklamačného postupu oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.

  Článok VIII. Záverečné ustanovenia

 39. Úprava právnych vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom je obsiahnutá vo VOP, ktoré sú súčasťou objednávky, s ktorými sa Objednávateľ oboznámi pred potvrdením predplatenia spoplatnenej Služby.
 40. Právne vzťahy neupravené vo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 41. Osobitne odchylne zmluvne upravené právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom majú prednosť pred VOP, pôsobnosť VOP možno vylúčiť len Zmluvou medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom.
 42. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2017

                                                                                                        Článok IX.
                                                                                                        USTANOVENIE

 43. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú právne vzťahy medzi prevadzkovatelom Zuzana Borosova-Esspresss, 98403 Lučenec, IČO: 43593941, DIČ: ------------, Zapísaná v živnostenskom registri ---------------------------- a Objednávateľom inzercie, ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie na portáli  („ďalej len „Portál“).
 44. Prevádzkovateľom je  Zuzana Borosova-Esspresss., 98403 Lučenec, IČO: 43593941, DIČ: -------------, , Zapísaná v živnostenskom registri  (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je oprávnená vykonávať inzertnú činnosť.
 45. Prevádzkovateľ nie je eskortná agentúra a neposkytuje žiadne služby ponúkané na Portáli. Služby ponúkané na Portáli sú službami Objednávateľa, ktorý nesie plnú zodpovednosť za kvalitu, cenu, dostupnosť služieb a zodpovedá za pravdivosť informácií, ktoré sú obsahom inzerátu Objednávateľa.
 46. Objednávateľom inzercie je fyzická alebo právnická osoba objednávajúca inzerciu vo vlastnom mene a na vlastný účet na Portáli www.akterky.sk Prevádzkovateľa.
 47. Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli spočívajú v službe uverejnenia inzerátu za odplatu na Portáli www.akterky.sk Prevádzkovateľa.
 48. Inzercia je akákoľvek informácia (textová, obrazová), ktorá spĺňa náležitosti inzercie podľa VOP a je uverejnená za odplatu na Portáli www.akterky.sk  Prevádzkovateľa.
 49. Platobný systém prostredníctvom spoplatnenej sms platby zabezpečuje spoločnosť  s.r.o. , IČO: --------, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , Oddiel: Sro,
 50. Platobný systém prostredníctvom platobnej brány zabezpečuje  paysafecard